HANS STREITNER ARCHITEKTEN, HSA
HANS STREITNER ARCHITEKTEN, HSA - JOY COMPANY GmbH, Halbe - 19-joy - PRODUKTIONSHALLE


HANS STREITNER ARCHITEKTEN, HSA - SELF STORAGE - 55-Selfstorage - SELFSTORAGE


HANS STREITNER ARCHITEKTEN, HSA - UKM Antriebstechnik GmbH - HALLE 4a - 59-UKM-Halle4a - HALL E 4B


HANS STREITNER ARCHITEKTEN, HSA - MOTOROLA Betriebsfunk, Berlin - 15-MOTOROLA -


HANS STREITNER ARCHITEKTEN, HSA - MOTOROLA Betriebsfunk, Berlin - 15-MOTOROLA - LAGEPLAN


HANS STREITNER ARCHITEKTEN, HSA - UKM Fahrzeugteile GmbH - HALLE 3 - 63-UKM-Halle3 - HALLE 3


HANS STREITNER ARCHITEKTEN, HSA - UKM Antriebstechnik GmbH - HALLE 4a - 59-UKM-Halle4a - DURCHFAHRT


HANS STREITNER ARCHITEKTEN, HSA - EON Servicestandort - 41-eon - b


HANS STREITNER ARCHITEKTEN, HSA - UKM Fahrzeugteile GmbH - HALLE 2 - 48-UKMFahrzeugteileGmbH - HALLE 2


HANS STREITNER ARCHITEKTEN, HSA - MOTOROLA Betriebsfunk, Berlin - 15-MOTOROLA -


HANS STREITNER ARCHITEKTEN, HSA - JOY COMPANY GmbH, Halbe - 19-joy - Lagerbereich


HANS STREITNER ARCHITEKTEN, HSA - UKM Antriebstechnik  - HALLE 4 - 49-UKM-Halle4 - ENTWICKLUNGSSTUFEN


HANS STREITNER ARCHITEKTEN, HSA - JOY COMPANY GmbH,  Berlin - 18-JoyBerlin - JOY COMPANY GmbH Berlin


HANS STREITNER ARCHITEKTEN, HSA - UKM Fahrzeugteile GmbH - HALLE 1 - 47-UKMFahrzeugteileGmbH - LUFTFOTO


HANS STREITNER ARCHITEKTEN, HSA - UKM Fahrzeugteile GmbH - HALLE 1 - 47-UKMFahrzeugteileGmbH - HALLE 1


HANS STREITNER ARCHITEKTEN, HSA - UKM Umformtechnik GmbH - Meißen - 51-UKMUmformtechnikGmbH - HALLE 23A - GRUNDRISS


HANS STREITNER ARCHITEKTEN, HSA - UKM Antriebstechnik  - HALLE 4 - 49-UKM-Halle4 - ENTWICKLUNGSSTUFEN


HANS STREITNER ARCHITEKTEN, HSA - UKM Fahrzeugteile GmbH - HALLE 1 - 47-UKMFahrzeugteileGmbH -


HANS STREITNER ARCHITEKTEN, HSA - JOY COMPANY GmbH,  Berlin - 18-JoyBerlin - JOY COMPANY GmbH Berlin


HANS STREITNER ARCHITEKTEN, HSA - EON Servicestandort - 41-eon -


HANS STREITNER ARCHITEKTEN, HSA - UKM Fahrzeugteile GmbH - HALLE 3 - 63-UKM-Halle3 - HALLE 3


HANS STREITNER ARCHITEKTEN, HSA - UKM Fahrzeugteile GmbH - HALLE 1 - 47-UKMFahrzeugteileGmbH - Maschinenhalle